Cài đặt "Name" vào điện thoại của bạn

Hãy cài đặt MoboPlay trên máy tính của bạn trước khi tải xuống "Name"

Cài đặt

Hãy tải xuống file apk ? Nhấn vào đây