Trò chơi cho đăng kí trước Thêm

Cài đặt "Name" vào điện thoại của bạn

Hãy cài đặt MoboPlay trên máy tính của bạn trước khi tải xuống "Name"

Cài đặt

Hãy tải xuống file apk ? Nhấn vào đây